Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy www.vialli-design.com stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kulig spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Pocztowa 14, 43-502 Czechowice-Dziedzice, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP 652-171-49-46 oraz numer identyfikacyjny REGON 241847920, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376186 oraz kapitale zakładowym w wysokości 1 005 000,00 zł (dalej jako „Sprzedawca”). Poza wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym, Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą również poprzez e-mail: sklep@vialli-design.com, lub pod numerem tel 32 215 23 40. Niniejsze dane kontaktowe Sprzedawcy są również właściwie w ewentualnym procesie reklamacyjnym.

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • Posiadanie przeglądarki internetowej:
  • Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  • Microsoft Edge w wersji 85.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • Zamówienie
 • Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez wypełnienie formularza zamówienia. Zamówienia mogą być składane 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.vialli-design.com
 • Przyjęcie zamówienia
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
 • W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem – po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia,
 • W przypadku zamówień płatnych poprzez system PayU.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl.

Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma potwierdzeń o których mowa w lit. a lub b powyżej w terminie 7 dni, uznaje się iż Klient zrezygnował z zamówienia a tym samym umowa sprzedaży nie została zawarta. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Produkty

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych, jak i prawnych. Większość produktów dostępna jest w ciągu 3 dni roboczych, przy czym przy każdym produkcie widnieje przybliżona data jego dostępności. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym nie są uwzględniane dni wolne od pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951.4.28. z późn.zm).

Dostawa

Przesyłka zawierająca produkt, którą Sprzedawca ma przesłać do miejsca wskazanego przez Klienta będzie niezwłocznie powierzona przewoźnikowi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli produkt nie jest dostępny w magazynie sklepu, termin realizacji zamówienia wydłuża się od kilku do kilkunastu dni roboczych. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia Klient będzie informowany o nich i o stanie realizacji zamówienia. W razie opóźnienia Sprzedawcy Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem poczty kurierskiej m.in. FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przy zamówieniu na kwotę powyżej 300,00 zł opłatę za dostarczenie przesyłki zawierającej produkt ponosi Sprzedawca, natomiast przy zamówieniach do kwoty 300,00 zł opłatę ponosi za dostarczenie przesyłki zawierającej produkt ponosi Klient (kupujący). Składając zamówienie Klient każdorazowo zostanie poinformowany o wysokości kosztów transportu i dostawy Towarów, a także konieczności ich poniesienia.

Zamówiony produkt można odebrać także osobiście po uprzednim ustaleniu terminu odbioru, bezpośrednio w sklepie, tj.: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Pocztowa 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zwroty i reklamacje

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Jeżeli wbrew powyższemu zobowiązaniu dostarczony Towar zawiera wady Klient może złożyć reklamację.

Reklamację można złożyć bądź drogą elektroniczną lub w formie listu poleconego nadanego na dane adresowe Przedsiębiorcy wskazane na wstępie niniejszego Regulaminu.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, Klienta, opis Towaru, którego reklamacja dotyczy oraz wskazanie innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania informując Klienta o zajętym stanowisku.

Klient, który składa reklamację żądając wymiany Towaru lub usunięcia stwierdzonej wady jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Kulig spółka z o.o. ul. Pocztowa 14, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

W razie uwzględnienia roszczenia Klienta o obniżenie ceny wadliwego Towaru lub w przypadku odstąpienia od umowy w związku z wadą Towaru zwrot świadczenia na rzecz Klienta nastąpi niezwłocznie w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, a w przypadku zapłaty za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Odstąpienie od umowy

Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę, tj. Kulig spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Pocztowa 14, 43-502 Czechowice-Dziedzice; e-mail: sklep@vialli-design.com; tel. kontaktowy: 32 215 23 40 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Kulig spółka z o.o. ul. Pocztowa 14 43-502 Czechowice-Dziedzice e-mail: sklep@vialli-design.com tel. kontaktowy: 32 215 23 40

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 • – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • 
Data


* – niepotrzebne skreślić

Skorzystanie przez Klienta z powyższego wzoru odstąpienia nie jest obowiązkowe. Pliki formularza do pobrania w wersji pdf lub doc. Wzór formularza odstąpienia od umowy Sprzedawca wyśle do Klienta zarówno w formie papierowej wraz z zakupionym towarem jak i w formie elektronicznej na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Ze względu na charakter i rodzaj towarów oferowanych przez Sklep internetowy do sprzedaży prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Gwarancja jakości

Wszystkie produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym. Stosowna wzmianka jest umieszczona na stronie produktu i zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Klientowi w razie stwierdzenia wady.

W przypadku produktów objętych gwarancją Sprzedawca wydaje Klientowi wraz z produktem dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na produkcie zabezpieczeń.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Celem skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z regulacją niniejszego Regulaminu dotycząca Zwrotów i reklamacji powyżej, chyba że dokument gwarancyjny stanowi inaczej.

Ceny produktów i płatność

Każdym z produktów oznaczony jest ceną, które są podane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto, czyli zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do zmian cen oraz dodawania lub usuwania produktów znajdujących się w ofercie sklepu, jak również wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i programów lojalnościowych. Wprowadzenie powyższych zmian nie wpływa na dotychczas zawarte przez Klientów umowy sprzedaży produktów.

Klient może dokonać płatności za zakupione produkty w następujący sposób:

 • kartą kredytową,
 • przelewem, za pośrednictwem serwisu PayU.pl, który pobiera płatność,
 • przy odbiorze przesyłki zawierającej produkt,
 • przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów, umieszczone w bazie danych sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w tym celem realizacji założonych zamówień i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Sprzedawcę i usunięcia.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiana powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego treści na stronie internetowej Sprzedawcy. Informacja o planowanej zmianie zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej (stronie głównej) sklepu na co najmniej 7 dni przed dniem, w którym zmiana ta zacznie obowiązywać. Ponadto, osoby, które dokonały rejestracji w systemie Sklepu Internetowego zostaną powiadomione mailowo o planowanych zmianach w tym samym terminie.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logotypy użyte na stronie sklepu www.vialli-design.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.vialli-design.com użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Sprzedawcy, producentów, dostawców lub podmiotów współpracujących.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich Ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Koszyk